HAKKIMIZDABELGELERİMİZİNSAN KAYNAKLARIMÜŞTERİ İLİŞKİLERİMEVZUATŞUBELERİLETİŞİM
replika saat
Çevresel
Ölçüm ve Analizler
İş Sağlığı Güvenliği
Ölçümleri
Akustik - Titreşim
Ölçümleri
Sürekli Emisyon Ölçüm
Sistemleri Kalibrasyonu
Periyodik
Kontroller
REACH
SVHC
Gıdaya Temas Eden
Maddeler
Havuz Suyu
Analizleri
ANASAYFA
saatfake rolex
Tehlikeli Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri /Laboratuvarımızda atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan atıkların, düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için atık sınıflarının belirlenmesi analizleri yapılmaktadır.
Titreşim Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca yayınlanan Titreşim Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşim ölçümleri ger
Periyodik Kontrol Hizmetleri /Artek Mühendislik, uzman ekibi ile Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü, Kaldırma araçları Periyodik Kontrolü, Elektrik ve Topraklama ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.
Emisyon ve Hava Kalitesi Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş, Türkiye’nin en geniş kapsamlı emisyon ölçüm laboratuvarıdır.
Hava Kalitesi Ölçüm ve Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyaçlarınıza çözümler sunmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarları, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir.
Gıda İle Temas Eden Maddeler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, gıdanın temas ettiği ambalaj malzemesinden gıdaya doğru geçiş olan migrasyon testleri gerçekleştirilmektedir.
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu /Artek Çevre Laboratuvarları, Türkiye de Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki almış ilk özel laboratuvardır.
Toprak Kirliliği ve Tarımsal Analizler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Kontemine olmuş topraklarda ve işlenmiş arıtma çamurlarının kullanımında yönetmelik kapsamında yer alan ölçümler yapılmaktadır.
Su - Atık su, Deniz Suyu, Kullanım Suyu Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, yetkili numune alma personelleri, portatif cihazlarla, her türlü ölçüm ve analiz(su ve atık su, deniz suyu, kullanım suyu, yüzeysel su) ihtiyacına çözümler üretmektedir.
Çevresel Gürültü Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmaktadır.

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ 

PARAMETRE

METOT

Madencilik-hava şoku ve yer titreşim ölçümü

TS 10354:1992

 

Mekanik titreşim ve şok-binaların titreşimi-titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz

TS ISO 4866:2006

 

Mekanik titreşim-Titreşim emisyon değerinin belirlenmesi amacıyla hareketli makinelerin deneye tabi tutulması

EN 1032:2003 + A1:2009

 

 

Mekanik titreşim-kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi-bölüm1: genel kurallar

TS EN ISO 5349-1:2005

 

İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının değerlendirilmesi-bölüm 2: binalarda sürekli ve darbe ile meydana gelen titreşim(1 Hz ila 8 Hz)

TS ISO 2631-2:2001

 

 

Mekanik titreşim-dönmeyen parçaların ölçümü ile makinenin titreşimini değerlendirmesi-bölüm 5: hidrolik güç üretme ve pompalama tesislerindeki makine setleri

ISO 10816-5:2000

 

 

Akustik-iş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

TS 2607 ISO1999:2005

 

Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin tayini ile ilgili temel standartların kullanılması için kılavuzlar

EN ISO 11200:2009

 

 

Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Esas olarak bir yansıtma düzlemi boyunca açık bir alanda kullanılan mühendislik metodu

EN ISO 11201:2009

 

Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Çevresel düzeltmeler gerektiren metot

EN ISO 11204:2009

 

Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini-mühendislik metodu

TS ISO 8297:2006

 

Sesin dışarıda yayılırken azalması-genel hesaplama yöntemi

TS ISO 9613-2:2006

 

Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-mühendislik metodu

TS EN ISO 3744:1997

 

Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-gözlem metodu

EN ISO 3746

 

Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi

TS ISO 1996-2:2009

 

TS 9315 ISO 1996-1:2005

 

Kişisel Titreşim Maruziyeti (El - Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü) Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi -
Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz

TS EN ISO 5349-2 - 29.04.2004

   

Kişisel Titreşim Maruziyeti - Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti Ölçümü 

TS  ISO 2631-1 - 25.04.2013

   

Lüksmetre ile Ortam Işık Şiddetinin (Aydınlatma) ölçülmesi

COHSR 928-1-IPG-039 - 2009

   

 

Termal Konfor Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre
Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini

 

 TS EN 27243 - 24.04.2002    
 İşyeri Ortamı Havasında Süspansiyon 

Halinde Bulunan Maddelerin Konsantrasyonu

 CEN/TR 16013-3 - 10.2012    
 Havadaki Ağırmetal Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) 

ICP ile Bor, Sodyum Tayini

 NIOSH 7303- 2003    
 Termal Konfor Orta Dereceli Termal Ortamlar PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi  TS EN ISO 7730 -25.04.2006    
 Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

UV-VIS Spektroskopi ile Formaldehit Tayini

 NIOSH NMAM - 3500 - 1994    
 Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)   NIOSH 7903 - 1994    
 Havadaki İnorganik Asitlerin Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı   NIOSH 7903 - 1994    
 Kişisel Toplam Tozların Konsantrasyonu   MDHS 14/3 : 2000    
 Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu   MDHS 14/3 : 2000    
 İşyeri Ortamı Solunabilir  Tozların Konsantrayonu   MDHS 14/3 : 2000    
 İşyeri Ortamı ve Toplam Tozların Konsantrayonu   MDHS 14/3 : 2000    
 Havadaki Poliaromatik Hidrokarbonların Konsantrasyonu 

(Kişisel ve İşyeri Ortamı)

 NIOSH 5515 - 1994    
 İşyeri Ortamı Havasında Süspansiyon Halinde Bulunan Maddelerin Konsantrasyonu   NIOSH 6604 - 1996    
 Havadaki Bakteri Küf ve Maya Konsantrasyonu

(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Bakteri, Küf Maya Örneklemesi ve Tayini
Bioaerosol Örnekleme (iç ortam havası)

 NIOSH 0800 - 1998    
Lastik Buharı Örneklemesi ve Tayini  MDHS 47/2 - 1999    
 (Kişisel ve İşyeri Ortamı)

Karbon Siyahı Örneklemesi ve Tayini

 NIOSH 5000 - 1994    
 Havadaki Nitrik Oksit ve Nitrojen Dioksit Konsantrasyonu 

(Kişisel ve İşyeri Ortamı)

 NIOSH 6014 - 1994    
 Havadaki Ksilen - Hekzan - Uçucu Organik bileşik konsantrastonu 

(Kişisel ve İşyeri Ortamı)

 TS 16200-1: 03.2003    
 Havadaki Benzen ve Toluen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)

İşyeri Hava Kalitesi - Uçucu Organik Bileşiklerden numune alma ve Çözücü Desorpsiyonu / Gaz Kromatografisi ile analiz bölüm 1 : Pompa ile numune alma Yöntemi

 TS 16200-1: 03.2003    
 Havadaki Ağırmetal konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)

ICP ile Bazı Elementlerin Tayini
(Al, Ca, La, Ni, Sr, W, Sb, Cr, Li, K, Te, V, , Co, Mg, P, Sn, Y, Ba,
Cu, Mn, Se, Tl, Zn, Be, Fe, Mo, Ag, Ti, Zr, Cd, )

 NIOSH 7300 - 2003    
 Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)  NIOSH 7300 - 2003    
 Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)  NIOSH 7300 - 2003    
İşyeri Ortamı Gürültü Maruziyeti Ölçümü 

Akustik Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Bölüm : 2 Çevresel Gürültü Seviyelerinin Tayini

 TS ISO 1996-2 : 26.03.2009    
Havadaki Bakteri Küf ve Maya Konsantrasyonu Analizi 

(kişisel ve işyeri ortamı)

 PR.504.305 (İşletme içi metot)    

 

 

İlgili yönetmeliklere http://www.artekcevre.com.tr/mevzuat.php adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

artek laboratuarı Akredite Çevre ve İş
Sağlığı Ölçüm - Analiz
Laboratuvarı
Çevresel Ölçümler | İş Sağlığı Güvenliği | Akustik - Titreşim Ölçümleri | Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu | Periyodik Kontroller | REACH / SVHC | Gıdaya Temas Eden Maddeler | Havuz suyu Analizleri
Copyright © 2011 Artek Mühendislik