HAKKIMIZDABELGELERİMİZİNSAN KAYNAKLARIMÜŞTERİ İLİŞKİLERİMEVZUATŞUBELERİLETİŞİM
replika saat
Çevresel
Ölçüm ve Analizler
İş Sağlığı Güvenliği
Ölçümleri
Akustik - Titreşim
Ölçümleri
Sürekli Emisyon Ölçüm
Sistemleri Kalibrasyonu
Periyodik
Kontroller
REACH
SVHC
Gıdaya Temas Eden
Maddeler
Havuz Suyu
Analizleri
ANASAYFA
saatfake rolex
Periyodik Kontrol Hizmetleri /Artek Mühendislik, uzman ekibi ile Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü, Kaldırma araçları Periyodik Kontrolü, Elektrik ve Topraklama ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarları, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir.
Çevresel Gürültü Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmaktadır.
Gıda İle Temas Eden Maddeler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, gıdanın temas ettiği ambalaj malzemesinden gıdaya doğru geçiş olan migrasyon testleri gerçekleştirilmektedir.
Emisyon ve Hava Kalitesi Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş, Türkiye’nin en geniş kapsamlı emisyon ölçüm laboratuvarıdır.
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu /Artek Çevre Laboratuvarları, Türkiye de Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki almış ilk özel laboratuvardır.
Toprak Kirliliği ve Tarımsal Analizler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Kontemine olmuş topraklarda ve işlenmiş arıtma çamurlarının kullanımında yönetmelik kapsamında yer alan ölçümler yapılmaktadır.
Su - Atık su, Deniz Suyu, Kullanım Suyu Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, yetkili numune alma personelleri, portatif cihazlarla, her türlü ölçüm ve analiz(su ve atık su, deniz suyu, kullanım suyu, yüzeysel su) ihtiyacına çözümler üretmektedir.
Hava Kalitesi Ölçüm ve Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyaçlarınıza çözümler sunmaktadır.
Titreşim Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca yayınlanan Titreşim Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşim ölçümleri ger
Tehlikeli Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri /Laboratuvarımızda atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan atıkların, düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için atık sınıflarının belirlenmesi analizleri yapılmaktadır.

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmakta, izne tabi tesisler için akustik rapor, çevresel gürültü değerlendirmesi raporları, ÇED kapsamına akustik raporları hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor sonuçlarına göre profesyonel programlarla detaylı gürültü haritaları hazırlanmaktadır.

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile  11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca gürültü ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ 

PARAMETRE

METOT

Akustik-iş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

TS 2607 ISO1999:2005

 

Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin tayini ile ilgili temel standartların kullanılması için kılavuzlar

EN ISO 11200:2009

 

Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Esas olarak bir yansıtma düzlemi boyunca açık bir alanda kullanılan mühendislik metodu

EN ISO 11201:2009

 

Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Çevresel düzeltmeler gerektiren metot

EN ISO 11204:2009

 

Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini-mühendislik metodu

TS ISO 8297:2006

Sesin dışarıda yayılırken azalması-genel hesaplama yöntemi

TS ISO 9613-2:2006

Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-mühendislik metodu

TS EN ISO 3744:1997

Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-gözlem metodu

EN ISO 3746

Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi

TS ISO 1996-2:2009

TS 9315 ISO 1996-1:2005

 

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği ve 14765 sayı ile 11.01.1974 tarihinde yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşimlerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çerçevesinde Maden Ve Taş Ocakları İle Benzeri Alanlarda Patlatma Titreşim Ölçümleri, İnşaatlarda Kazık Çakma Ve Benzeri Titreşim Ölçümleri, Binalarda, Bina İçindeki Makine Ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Ölçümleri, Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Rüzgar Santrallerinde titreşim ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

PARAMETRE

METOT

Madencilik-hava şoku ve yer titreşim ölçümü

TS 10354:1992

Mekanik titreşim ve şok-binaların titreşimi-titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz

TS ISO 4866:2006

Mekanik titreşim-Titreşim emisyon değerinin belirlenmesi amacıyla hareketli makinelerin deneye tabi tutulması

EN 1032:2003 + A1:2009

 

Mekanik titreşim-kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi-bölüm1: genel kurallar

TS EN ISO 5349-1:2005

 

İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının değerlendirilmesi-bölüm 2: binalarda sürekli ve darbe ile meydana gelen titreşim(1 Hz ila 8 Hz)

TS ISO 2631-2:2001

 

Mekanik titreşim-dönmeyen parçaların ölçümü ile makinenin titreşimini değerlendirmesi-bölüm 5: hidrolik güç üretme ve pompalama tesislerindeki makine setleri

ISO 10816-5:2000

 

 

 

İlgili yönetmeliklere http://www.artekcevre.com.tr/mevzuat.php adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

artek laboratuarı Akredite Çevre ve İş
Sağlığı Ölçüm - Analiz
Laboratuvarı
Çevresel Ölçümler | İş Sağlığı Güvenliği | Akustik - Titreşim Ölçümleri | Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu | Periyodik Kontroller | REACH / SVHC | Gıdaya Temas Eden Maddeler | Havuz suyu Analizleri
Copyright © 2011 Artek Mühendislik